1. ALGEMEEN

1.1 Do Something Different wordt aangeboden door TWA Medicinfo BV, KvK-nummer 18060147, gevestigd in Tilburg aan de Dr. Anton Philipsweg 31 (“Medicinfo”). In de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft Medicinfo te gelden als de Verantwoordelijke en DSD als Bewerker.

1.2 Do Something Different (“DSD”) is een online programma dat gezondheid en persoonlijke effectiviteit benadert op een nieuwe manier. DSD richt zich in tegenstelling tot andere programma’s op doen in plaats van op denken. Elk programmaonderdeel bestaat uit Do’s: opdrachten die als doel hebben om krachtige psychologische verandering teweeg te brengen.

1.3 Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig verwerkt door Medicinfo. Medicinfo deelt die informatie nooit met anderen, behalve onder de voorwaarden zoals in het privacybeleid hieronder vermeld. Medicinfo verstrekt ook geen persoonlijke informatie aan uw werkgever of iemand anders die u dit programma aangeboden heeft. In uw persoonlijke Do-zone (na accountregistratie) kunt u zelf bepalen of u uw feedback met anderen deelt. Meer informatie over het privacybeleid treft u in deze voorwaarden aan.


2. ACCOUNT EN AKKOORD

2.1 Voordat u gebruik kunt maken van DSD, dient u eerst een gebruikersaccount aan te maken. Dit kunt u doen door u te registreren middels de activatiecode of URL die u van uw werkgever of anders heeft ontvangen. Uw account is onmiddellijk actief na registratie.

2.2 U kunt altijd inloggen op de Do-zone van do.dsd.me. Gebruik het e-mailadres en wachtwoord dat u bij de registratie heeft ingesteld. U kunt daar (de instellingen van) uw account wijzigen en of beëindigen, maar bijvoorbeeld ook alle Do’s zien die u tot dan toe heeft ontvangen. Voor meer informatie over de werking van de website of inhoudelijk over het programma verwijzen wij naar de FAQ-pagina op do.dsds.me of stuur een email naar dsd@medicinfo.nl.

2.3 Door afronding van uw accountregistratie gaat u akkoord met de toepassing van deze gebruikersvoorwaarden en de verwerking van door u opgegeven gegevens, en in de communicatie met u verzamelde gegevens, voor de in deze voorwaarden genoemde doelen.

2.4 Medicinfo behoudt zich het recht voor uw gebruikersaccount met onmiddellijke ingang (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk op te schorten/en of te beëindigen indien u handelt in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden, of bij inbreuk op de intellectuele rechten, of enig ander recht van Medicinfo en/of derden, onverminderd het recht van Medicinfo om u aansprakelijk te stellen voor de daaruit voortvloeiende schade.

2.5 Wanneer Medicinfo u een wachtwoord heeft gegeven (of wanneer u er zelf een hebt gekozen), waarmee u toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van DSD, bent u zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van dit wachtwoord. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.

2.5 Gebruik van DSD of onderdelen daarvan in andere websites (bijvoorbeeld door het automatisch koppelen van databanken of andere inhoud via in-line linking, framing of op enige andere manier) is uitdrukkelijk verboden.


3. AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDICINFO

3.1 Informatie op de website en/of het programma DSD (waaronder elke Do of verwijzingen en/of (hyper)links naar webpagina’s van derden) kan onvolledig zijn of onvolkomenheden bevatten. Medicinfo doet haar best om zo accuraat en nauwkeurig mogelijk te werken, maar kan de juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid volledigheid niet altijd garanderen. De hiervoor bedoelde informatie wordt daarom geleverd zonder enige vorm van garantie. Medicinfo is tevens niet aansprakelijk voor computervirussen en dergelijke die schade zouden kunnen berokkenen aan systemen van u, de gebruiker, of derden, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die dit kan veroorzaken.


4. PRIVACY –EN COOKIEBELEID

Welke gegevens verzamelt Medicinfo?

4.1 Medicinfo kan bij of tijdens uw gebruik van DSD de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

– Informatie die u zelf verstrekt via formulieren op onze websites dsd.me of do.dsd.me. Daaronder valt ook informatie die u verstrekt bij de accountregistratie voor gebruik van de website van DSD, het posten van materiaal in de Do-zone of het verzoeken om aanvullende diensten (Dit kan informatie zijn zoals naam, geslacht, leeftijd, geslacht, studie(niveau), gezondheidsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres);

– Medicinfo kan u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met de website meldt;

– Medicinfo kan ook online, telefonisch of rechtstreeks met u communiceren en de hierbij verstrekte informatie geanonimiseerd gebruiken ter verbetering van haar programma’;

– Gedetailleerde gegevens van uw bezoeken aan onze websites (inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch-verkeergegevens, locatiegegevens, IP-adressen, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze vereist zijn voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins) en van de bronnen die u gebruikt. Medicinfo gebruikt deze informatie ten behoeve van facturatie voor de kosten van DSD als een derde partij deze voor/namens de gebruiker betaalt, om haar website beter te laten functioneren en ten behoeve van het technisch beschikbaar houden van de webomgeving.

4.2 Als Medicinfo informatie verzamelt over uw computer, zoals, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, gebeurt dat uitsluitend ten behoeve van systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over surfgedrag en -patronen van onze gebruikers. Medicinfo verzamelt dergelijke gegevens niet om informatie te verschaffen aan adverteerders.


COOKIES

4.3 Wanneer u de website van DSD bezoekt kan DSD cookies opslaan op uw computer om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. DSD maakt alleen gebruik van cookies om de gebruikers van elkaar te onderscheiden. Op die manier kan DSD u een goede ervaring bieden wanneer u de website bezoekt en kan DSD bovendien haar website verbeteren. Als u niet wilt dat DSD cookies gebruikt, kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van diensten van DSD beperken. U kunt cookies ook altijd achteraf verwijderen.

Waar gegevens worden verwerkt?

4.4 De gegevens die DSD van u verzamelt, worden verzonden en bewaard op een plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Er worden technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Denk hierbij onder andere aan de beveiliging van de toegang tot gebouwen, systemen, computer(netwerken) en servers. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Doeleinden van verwerking

4.5 Medicinfo kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en Medicinfo, of uit enige overeenkomst tussen Medicinfo en een individu of bedrijf, dat heeft betaald voor uw deelname aan een van haar programma’s (sponsor).

– Het afstemmen van Do’s op het profiel van de gebruiker

– Om ervoor te zorgen dat inhoud van haar websites voor u en uw computer zo doeltreffend mogelijk wordt gepresenteerd.

– Medicinfo kan geanonimiseerde gegevens over haar gebruikers verstrekken aan de sponsors van gebruikers, zodat sponsors kunnen beoordelen of de programma’s waarvoor zij hebben betaald, voordeel hebben opgeleverd.

4.6 Medicinfo gebruikt uw gegevens niet om u te informeren over goederen en diensten van derden

Openbaar maken van uw informatie

4.7 Medicinfo geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, behoudens:

– uw nadrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming; of

– wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of

– voor de uitvoering van de (gebruikers)overeenkomst die Medicinfo met u heeft gesloten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken; of

– als het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Medicinfo of de desbetreffende derden aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij Medicinfo van mening dat in dat geval uw belang op bescherming van uw privacy dient voor te gaan.

Uw rechten en mogelijkheden

4.8 U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;

– U heeft recht op inzage in door ons over u vastgelegde gegevens;

– U heeft recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens, zoals het wijzigen of verwijderen van gegevens;

– U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

Niet in alle gevallen kan of mag Medicinfo een wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld wanneer dit in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen bij Medicinfo. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van Medicinfo.

5. OVERIGE

5.1 Medicinfo heeft het recht om eenzijdige de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. In dit geval ontvangt u van Medicinfo zo spoedig mogelijk per email de gewijzigde voorwaarden. Mocht u zich niet kunnen verenigen met een wijziging van de voorwaarden, dan kunt u te allen tijde uw gebruikersaccount beëindigen.

5.2 Heeft u vragen, klachten of andere opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met Medicinfo via dsd@medicinfo.nl 5.3 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de uitleg van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Breda.